FDVU byggforvaltning

Stor bygningsmasse? - Økt verdi, økonomisk drift!

En bygningsmasse, industrianlegg og annen infrastruktur representerer store verdier, og for mange eiere/forvaltere, den eneste realverdien i sin virksomhet. En eier kan i stor grad påvirke hvordan disse verdiene forvaltes, hvordan lønnsomheten i driften er, samt hvor tilrettelagt og gode fasilitetene er for brukeren.

Sivilingeniør Anders Overrein AS i Steinkjer er eksperter på FDVU byggforvaltning!

Organisering og systemer

organisering av byggeprosjekter

En større byggforvalter (f.eks en kommune, et privat eiendomsselskap etc) er avhengig av en smidig organisasjon og nyttige systemer/verktøy for å drifte bygningsmassen økonomisk og sikre videreutvikling.
Vi bistår i prosesser med omorganisering av FDV-organisering og etablering av FDV-verktøy.

Strategisk byggforvaltning

Alle byggeiere bør ha en bevisst holdning til /strategi for sin bygningsmasse. Dette omfatter forhold som struktur, vedlikeholdsstrategi, ønsket utvikling i bygningsmassen over tid, renovering/riving/salg/nybygg o.a. Dette har stor betydning for økonomien.

Eksempel på oppdrag innen strategisk byggforvaltning som Sivilingeniør Anders Overrein AS jobber med, er opprustingsplaner for skoler og barnehager (kommuner), teknisk/økonomiske analyser som grunnlag for skolestruktur-prosesser, arealeffektivisering alternativsvalg mht renovering kontra rive/bygge nytt.

Tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner

Rotten husvegg for tilstandsanalyse

Vi har mange og store oppdrag innen tilstandsanalyser i bygg og utarbeidelse av vedlikeholdsplaner. I kartlegging av vedlikeholdsbehov koordinerer vi gjerne med andre relevante forhold i en bygningsmasse, som energimerking, enøk, inneklima, brann, universell utforming, strategiske valg ift bygningsmassen etc.

Vi følger Norsk Standard NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk, og leverer tilstandsanalyser og vedlikeholdsplaner på ulike plattformer/ulike formater. Bl.a har vi for mange kommuner lagt dette direkte inn i V-pro, et vedlikeholdsprogram mange kommuner bruker. Dette gir et helt annet resultat enn en papir/pdf-utgave, da man kan bruke alle bygg, bygningsdeler, tilstandsbeskrivelser/tiltak aktivt og dynamisk i vedlikeholdsarbeidet i mange år framover… Uansett ønsket løsning, så tilpasser vi dette!

Planlegging av byggeprosjekt

plantegning prosjektering

Det er ved planlegging av nybygg/ombygging at man virkelig kan legge til rette for et driftsoptimalt bygg med fleksible arealeffektive løsninger, godt inneklima, lav energikostnad, enkelt vedlikehold og god markedsverdi.

Synliggjør konsekvens av alternativene og optimaliser løsning vha totalkostanalyser (LCA), årskostnadsvurderinger, energisimuleringer etc.

Vi har kompetanse og verktøy for FDV-riktig planlegging, prosjektering og bygging!